Regulamin

§ 1
Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:
  • MH Automatyka - MH Automatyka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres 80-298 Gdańsk, ul. Harfowa 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000750496, NIP 957-08-51-283.
  • Sklep - strona internetowa znajdująca się pod adresem www.sklep.mh-automatyka.pl oraz inne strony internetowe stworzone przez MH Automatykę będące częścią serwisów aukcyjnych,
  • Klient - firma, jednostka organizacyjna podmiotu gospodarczego lub pełnoletnia osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych , która nawiązała kontakt z MH Automatyka w celu skorzystania z oferty MH Automatyka.
  • Oferta - informacje prezentujące produkty dostępne w sklepie,
  • Strona – Klient oraz MH Automatyka z siedzibą w Gdańsku
  • Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron, nieoczekiwane i niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu ( strajki, zamieszki, rozruchy społeczne, pożary, powodzie, trąby powietrzne, awaria  bądź wadliwe działanie systemu internetowego operatora )

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu jest MH Automatyka.
 2. Administratorem danych osobowych jest MH Automatyka.
 3. Przedmiotem oferty sklepu są wybrane artykuły automatyki przemysłowej, systemów klimatyzacji oraz inne elementy znajdujące się w sklepie.
 4. Regulamin określa warunki, zasady i procedury związanie z realizacją zamówień składanych przez sklep.

§ 3
Warunki przyjęcia i rozpoczęcia realizacji zamówień

 1. Sklep realizuje zamówienia  dla Klientów na terenie Polski.
 2. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu. Klient ma obowiązek podać dane osobowe zgodne ze stanem faktycznym, które umożliwiają poprawne wystawienie faktury VAT.
 3. Oferta sklepu wraz z cenami jest aktualna w momencie składania zamówienia i wiążą strony do czasu zrealizowania zamówienia, chyba, że strony postanowią inaczej.
 4. W sklepie podawane są ceny netto (nie uwzględniające podatku VAT) oraz ceny brutto (uwzględniające podatek VAT). Każda cena jest odpowiednio opisana.
 5. Obowiązującą walutą w sklepie jest polski złoty (PLN).
 6. Złożenie  zamówienia jest potwierdzane przez Sklep drogą elektroniczną w postaci wiadomości przesyłanej na adres e-mail zalogowanej osoby lub firmy.
 7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie wysłania przez Sklep potwierdzenia zamówienia.
 8. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest spełnienie przez Klienta ustalonych warunków płatności. Za datę spełnienia tego warunku uważa się dzień zaksięgowania wpłaty przez Bank prowadzący rachunek MH Automatyka.
 9. Zamieszczone na stronach sklepu ceny i dane produktu, w szczególności jego opis, parametry  techniczne są  zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane artykuły nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a prezentowane dane mają charakter informacyjny.
 10. W przypadku braku towaru zamówionego przez Klienta zostanie on niezwłocznie o tym fakcie powiadomiony z podaniem terminu, w jakim Sklep będzie mógł zrealizować zamówienie. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Natomiast, gdy  uzgodnienie terminu nie jest możliwe MH Automatyka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy i anulowanie zamówienia.
 11. Ceny uwzględniające rabaty dla poszczególnych Klientów dostępne są po zalogowaniu do serwisu.
 12. W opisie prezentowanych produktów mogą wystąpić nieznaczne różnice ( odcień koloru, kształt itp. ). Informacje o produktach dostępnych w sklepie nie mogą stanowić podstawy do roszczeń  Klienta wobec Spółki.
 13. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".

§ 4
Zasady realizacji zamówień

 1. Procedura realizacji zamówień rozpoczyna się po spełnieniu przez Klienta warunków określonych w §3 niniejszego regulaminu.
 2. Klient może wprowadzić korekty do zamówienia, jednak nie później niż do momentu przekazania przesyłki do wysyłki (po wystawieniu Faktury VAT). Warunkiem ich realizacji jest uzgodnienie telefoniczne potwierdzone w formie pisemnej przez Klienta i zaakceptowane przez Sklep również w formie pisemnej.
 3. Sklep realizuje zamówienie niezwłocznie po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków określonych w poprzednich paragrafach niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku, gdy część przedmiotu zamówienia jest dostępna w magazynie, a część ma dłuższy czas oczekiwania na realizację, zamówienie może być zrealizowane częściowo lub w całości zgodnie z ustaleniami obsługi sklepu z Klientem.
 5. Informacja o dostępności produktu jest zapewniana przez Sklep każdorazowo przy danym produkcie na stronie internetowej Sklepu lub w trakcie rozmowy telefonicznej z obsługa Sklepu.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji zamówienia stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 7. Terminy podawane na stronach sklepu oraz w każdej korespondencji i rozmowie określane w dniach dotyczą dni roboczych (od poniedziałku do piątku, bez świąt). Terminy podawane w tygodniach dotyczą tygodni kalendarzowych.
 8. Każda zmiana statusu zamówienia jest komunikowana stosowną wiadomością e-mail kierowaną do Klienta. Możliwe statusy to:
  • oczekuje - zamówienie zostało zarejestrowane w systemie sklepu,
  • potwierdzone - zamówienie potwierdzone przez obsługę sklepu i przygotowywane do wysyłki,
  • anulowane - zamówienie anulowane przez obsługę sklepu,
  • wysłane - przedmiot zamówienia wysłany do Klienta.
 9. W przypadku wstąpienia nieprzewidzianych okoliczności niezawinionych przez Sklep skutkujących opóźnieniem w realizacji zamówienia Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony droga mailową lub telefonicznie.
 10. W przypadku, gdy opóźnienie w realizacji zamówienia przekroczy 5 dni roboczy Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.  W przypadku, gdy Klient nie odstąpi od umowy przysługuje mu prawo do uzyskania dodatkowego rabatu wynoszącego 1% wartości zamówienia, nie więcej jednak niż 5 % wartości całego zamówienia.
 11. Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT, która stanowi dowód zakupu. Na żądanie Klienta Sklep wysyła również kopię faktury drogą elektroniczną na podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym adres e-mailowy (kopia ta nie stanowi dokumentu księgowego).
 12. Datą zrealizowania zamówienia jest przekazanie przesyłki do transportu, zgodnie ze wskazaną opcją podczas składania zamówienia.
 13. Klient lub osoba odpowiedzialna za odbiór przesyłki ( dalej Odbiorca ) zobowiązana jest przy odbiorze przesyłki sprawdzić stan opakowania. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia opakowania, naruszenia ciągłości firmowej taśmy itp. Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Sklepu wraz z udokumentowaniem uszkodzenia, tzn. sporządzeniem protokołu szkody oraz dokumentacji fotograficznej oraz dokonania  kontroli zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy dostarczającej przesyłkę z potwierdzeniem na piśmie faktu takiej kontroli.

§ 5
Gwarancja

 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie objęte są gwarancją producenta.
 2. O ile w opisie konkretnego towaru nie jest podane inaczej, okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży (daty wystawienia faktury VAT).
 3. Gwarancja dotyczy elementów będących technicznie w stanie nienaruszonym. Wszelkie modyfikacje towarów dokonane przez Klienta, demontaż naruszający zastosowane zabezpieczenia, użytkowanie przez nieuprawnione osoby, zastosowanie produktu niezgodne z przeznaczeniem bądź niezgodnie z warunkami jego stosowania, uszkodzenia mechaniczne powodują utratę gwarancji.
 4. Jeżeli razem z towarem i/lub z fakturą nie została dostarczona Karta Gwarancyjna producenta oznacza to, że Producent jej nie wystawia. W takim przypadku podstawą do rozpatrzenia reklamacji i wykonania naprawy lub wymiany jest dowód zakupu produktu.
 5. Z warunków gwarancji wyłączone są uszkodzenia powstałe podczas transportu z magazynu na adres wskazany w zamówieniu. W przypadku powstania uszkodzeń w trakcie transportu wszelkie roszczenia z tego tytułu kierowane będą pod adresem doręczającego przesyłkę w trybie określonym w § 3 pkt 13.

§ 6
Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. W przypadku wniesienia reklamacji przez Klienta jest on zobowiązany do sporządzenia  dokumentu reklamacyjnego zawierającego  następujące informacje:
  1.  dane adresowe firmy i/lub osoby zgłaszającej reklamację (nazwa firmy, adres, siedziba firmy, miejsce zamieszkania osoby fizycznej, w tym także przedsiębiorcy, kod, miasto, imię, nazwisko, e-mail, tel., fax., itd.),
  2. nazwa i numer dokumentu zakupu,
  3. opis uszkodzenia wraz z opisem towarzyszącej problemowi sytuacji (np. wielkość obciążenia elementu, temperatura elementu, itd.)
  4. opis roszczeń (np. naprawa, wymiana na nowy, zwrot kosztu towaru, itd.),
  5. podpis i pieczęć osoby składającej reklamację.
  6. załącznikiem winna być karta gwarancyjna jeśli została wystawiona przez producenta, a także dokumenty potwierdzające fakt powstania uszkodzenia
 2. Powyższy dokument należy przesłać  niezwłocznie pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną na adres sklepu z  powiadomieniem e-mailowo lub telefonicznie obsługi sklepu o fakcie złożenia reklamacji.
 3. Kopię dokumentu reklamacji  należy umieścić w widocznym miejscu wewnątrz lub na zewnątrz opakowania z reklamowanym towarem.
 4. Przesyłkę należy wysłać na adres sklepu na swój koszt. Przesyłki "za pobraniem" nie  będą przyjmowane.
 5. Reklamacja zostanie przyjęta do rozpoznania wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w niniejszym paragrafie.
 6. Za datę złożenia reklamacji uważa się datę wpływu zgłoszenia  reklamacyjnego do Sklepu.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia. W przypadku nie otrzymania odpowiedzi pisemnej w terminie 30 dni od daty złożenia reklamacji uznaje się, że reklamacja została rozpatrzona na korzyść reklamującego.
 8. W przypadku uznania reklamacji koszty transportu związanego z przekazaniem nowego lub naprawionego towaru pokrywa MH Automatyka Sp. z o. o.

§ 7
Warunki zwrotów towarów

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży produktów bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. ( zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 2. Powyższe uprawnienie Klienta może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia  o odstąpieniu od umowy na adres Sklepu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy kupna towaru zawartej na odległość umowa uważana jest za niezawartą, a strony zwracają wzajemnie to, co świadczyły w stanie niezmienionym.
 4. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Zwracany przez klienta towar powinien zostać opakowany w miarę możliwości w oryginalne opakowanie i w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń podczas transportu.
 6.  Towar wraz ze wszystkimi dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży powinien zostać zwrócony na adres Sklepu, bądź adres podany przez Sklep.
 7. Koszt opakowania i wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient.
 8. MH Automatyka zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu zamówionego towaru, jeżeli ten był sprowadzany lub wykonany na specjalne życzenie lub też był to towar nietypowy.
 9. W przypadku, gdy powyższe warunki § 6 zostają spełnione, wystawiana będzie faktura korygująca, która wysyłana jest do Klienta, który ma obowiązek podpisać fakturę korygującą i odesłać ją na adres Wystawcy. Faktura korygująca zawierać będzie korekty dotyczące zamawianych towarów.
 10.  Zwrot kwoty zgodnie z fakturą korygująca nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przezMH Automatyka podpisanej faktury korygującej.
 11. Zwroty należności dokonywane będą przelewem bankowym na wskazane przez Strony konto bankowe. Strony mogą ustalić inny sposób  zwrotu należności z zastrzeżeniem obniżenia kwoty zwrotu o koszt wykonania transferu tej należności.

§ 8
Przechowywanie i ochrona danych osobowych

 1. Właściciel sklepu, jako Administrator danych osobowych Serwisu, zapewnia bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności zabezpiecza je przed dostępem osób nieupoważnionych. MH Automatyka Sp. z o.o. zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 2. Administrator sklepu nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych (w tym również adresów e-mail) użytkowników / czytelników serwisu i wszystkich "podserwisów".
 3. Baza informacji o danych osobowych Klientów wykorzystywana jest wyłącznie do celów związanych z realizacją złożonego przez Klienta zamówienia.
 4. Klient ma możliwość modyfikacji i aktualizacji swoich danych osobowych .Wszelkie dane osobowe usuwane są z bazy informacji na wniosek Klienta składany drogą pisemną lub elektroniczną.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. MH Automatyka zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian na stronie sklepu, w tym towarów, cen, dostępności, promocji, wyglądu i innych elementów.
 2. Klient wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez MH Automatyka , zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami, a w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 3. Wszelkie działania Klienta w serwisach aukcyjnych w zakresie zamawiania produktów z oferty sklepu jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących regulaminów serwisów aukcyjnych.
 4. Wszelkie przekazane dane personalne będą wykorzystywane w celu właściwej realizacji zamówienia, obsługi transakcji lub w przypadku wystąpienia okoliczności określonych obowiązującym prawem.
 5. MH Automatyka zapewnia ochronę i poufność wszelkich danych przechowywanych w bazie. Oznacza to, że dane Klienta, które mogą znaleźć się w posiadaniu pracowników firmy MH Automatyka podczas wykonywania czynności związanych z obsługą Klienta, nie będą udostępniane i przekazywane osobom ani firmom trzecim.
 6. Klient ponosi całkowitą  odpowiedzialność za czynności dokonane przez siebie podczas dokonywanego zamówienia drogą mailowa lub telefoniczną.
 7. Materiały reklamowe, zdjęcia produktów i inne materiały służące reklamie produktów stanowią  własność producentów.
 8. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez MH Automatyka z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.sklep.mh-automatyka.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. "o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny".